"", "length"=>"5", "casesensitive"=>"0", "timefrom"=>"", "timeto"=>"", "width"=>"", "height"=>"", "color"=>"", "noise"=>"", "background"=>"" ); $captcha = new NS_Captcha($params); $captcha->encode = "utf-8"; if($_POST["kontaktform"]=="1"){ function overEmail($email) { $reg_email = "^((([a-z]|[0-9]|!|#|$|%|&|'|\*|\+|\-|/|=|\?|\^|_|`|\{|\||\}|~)+(\.([a-z]|[0-9]|!|#|$|%|&|'|\*|\+|\-|/|=|\?|\^|_|`|\{|\||\}|~)+)*)@((((([a-z]|[0-9])([a-z]|[0-9]|\-){0,61}([a-z]|[0-9])\.))*([a-z]|[0-9])([a-z]|[0-9]|\-){0,61}([a-z]|[0-9])\.(af|ax|al|dz|as|ad|ao|ai|aq|ag|ar|am|aw|au|at|az|bs|bh|bd|bb|by|be|bz|bj|bm|bt|bo|ba|bw|bv|br|io|bn|bg|bf|bi|kh|cm|ca|cv|ky|cf|td|cl|cn|cx|cc|co|km|cg|cd|ck|cr|ci|hr|cu|cy|cz|dk|dj|dm|do|ec|eg|sv|gq|er|ee|et|fk|fo|fj|fi|fr|gf|pf|tf|ga|gm|ge|de|gh|gi|gr|gl|gd|gp|gu|gt| gg|gn|gw|gy|ht|hm|va|hn|hk|hu|is|in|id|ir|iq|ie|im|il|it|jm|jp|je|jo|kz|ke|ki|kp|kr|kw|kg|la|lv|lb|ls|lr|ly|li|lt|lu|mo|mk|mg|mw|my|mv|ml|mt|mh|mq|mr|mu|yt|mx|fm|md|mc|mn|ms|ma|mz|mm|na|nr|np|nl|an|nc|nz|ni|ne|ng|nu|nf|mp|no|om|pk|pw|ps|pa|pg|py|pe|ph|pn|pl|pt|pr|qa|re|ro|ru|rw|sh|kn|lc|pm|vc|ws|sm|st|sa|sn|cs|sc|sl|sg|sk|si|sb|so|za|gs|es|lk|sd|sr|sj|sz|se|ch|sy|tw|tj|tz|th|tl|tg|tk|to|tt|tn|tr|tm|tc|tv|ug|ua|ae|gb|us|um|uy|uz|vu|ve|vn|vg|vi|wf|eh|ye|zm|zw|com|edu|gov|int|mil|net|org|biz|info|name|pro|aero|coop|museum|arpa|uk|eu))|(((([0-9]){1,3}\.){3}([0-9]){1,3}))|(\[((([0-9]){1,3}\.){3}([0-9]){1,3})\])))$"; if(eRegI($reg_email,$email)) return true; else return false; } if(empty($_POST["jmeno"]) || empty($_POST["email"]) || !overEmail($_POST["email"]) || empty($_POST["telefon"]) || empty($_POST["predmet"]) || empty($_POST["zprava"])){ $chyba="1"; } else if(!$captcha->verify()){ $chyba="2"; } else{ function poleNaMail($pole){ $pole = strip_tags($pole,"\n"); $pole = str_replace("\n","
",$pole); $pole = addSlashes($pole); $pole = str_replace("\r\n","",$pole); return $pole; } $jmeno = poleNaMail($_POST["jmeno"]); $email = poleNaMail($_POST["email"]); $telefon = poleNaMail($_POST["telefon"]); $predmet = "VALIM.cz - ".poleNaMail($_POST["predmet"]); $zprava = poleNaMail($_POST["zprava"]); $filename = "./__email.html"; $fp = fOpen($filename,"r"); @$text = fRead($fp,fileSize($filename)); fClose($fp); $text .= "

Jméno: ".$jmeno."
E-mail: ".$email."
Telefon: ".$telefon."

Zpráva:
".nl2br($zprava)."

"; include("PHPMailer.php"); $mail = new PHPMailer(); $mail->Mailer = "mail"; // (mail,sendmail,smtp) $mail->SetLanguage("cz"); $mail->From = $email; $mail->FromName = $jmeno; $mail->AddAddress("vlada.jakubu@gmail.com"); $mail->IsHTML(true); $mail->Subject = $predmet; $mail->Body = $text; $mail->Send(); Header("Location: /kontakt/?sent=ok"); exit(); } } $page = "kontakt"; $title = "Kontakt"; include "_hlavicka.php"; ?>

Kontaktujte nás!

Jakékoli dotazy nebo poptávky našich služeb nám můžete zaslat pomocí tohoto formuláře. Zanechte nám na sebe e-mail a telefon se vzkazem a my se Vám ozveme zpět.

Kontaktní formulář

Vyplňte všechna pole formuláře a stiskněte Odeslat

Jsme tu pro Vás

Telefon: +420 724 112 892
  E-mail: info@valim.cz
Adresa: Jateční 148, 570 01 Litomyšl
Adresa: Najmanova 120, 513 01 Semily